Image:

Name: Nguyễn Thị Cẩm Ngân

Designation: Phó phòng Quan hệ Khách hàng

PhoneNos: 0907 040 839

Email Text: nganntc@lexuscentralsaigon.vn

Email:


Image:

Name: Lê Mỹ Hoa

Designation: Nhân viên phòng Quan hệ Khách hàng

PhoneNos: 0908 720 120

Email Text: hoalm@lexuscentralsaigon.vn

Email: