Image:

Name: Nguyễn Công Tĩnh

Designation: Trưởng phòng Bán hàng

PhoneNos: 0976 661 168

Email Text:

Email: nctinh@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Nguyễn Chí Dũng

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0972 168 686

Email Text:

Email: ncdung@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Hoàng Tất Đạt

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0978 848 788

Email Text:

Email: datht@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Đặng Thị Thu Hà

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0966 804 888

Email Text:

Email: hadtt@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Nguyễn Khắc Hoàn

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0983 751 989

Email Text:

Email: nkhoan@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Nguyễn Thị Hường

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0932 747 999

Email Text:

Email: huongnt@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Trần Xuân Linh

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0984 515 299

Email Text:

Email: linhtx@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Nguyễn Trọng Nguyên

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0906 119 898

Email Text:

Email: ntnguyen@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Hoàng Kim Oanh

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0987 890 096

Email Text:

Email: htkoanh@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Lê Minh Thành

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0904 879 999

Email Text:

Email: thanhlm@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Trần Thị Thanh Thiện

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0944 887 879

Email Text:

Email: tttthien@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Trương Quốc Trường

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0169 227 777

Email Text:

Email: tqtruong@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Lê Ngọc Tú

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0903 699 668

Email Text:

Email: lntu@lexusthanglong.com.vn


Image:

Name: Nguyễn Xuân Tuấn

Designation: Tư vấn Bán hàng

PhoneNos: 0945 368 282

Email Text:

Email: tuannx@lexusthanglong.com.vn