Image:

Name: Đỗ Minh Huyền

Designation: Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng

PhoneNos: 0987 611 199

Email Text:

Email: kh.huyendm@lexusthanglong.com.vn