LEXUS
THANG LONG

MEET THE TEAM

Sales Department

SERVICE DEPARTMENT

  • Trần Đăng Khôi

   Service Manager

   0904 275 996

   Email Trần

  • Vũ Ngọc Anh

   Service Consultant

   0918 673 685

   Email Vũ

  • Phạm Văn Huân

   Service Consultant

   01672 243 428

   Email Phạm

  • Nguyễn Trung Thành

   Service Consultant

   0915 181 686

   Email Nguyễn

  • Đặng Thanh Tuyên

   Service Consultant

   0982 453 860

   Email Đặng

  • Hoàng Văn Tuyền

   Service Consultant

   0912 168 383

   Email Hoàng

Customer relations & Marketing Department

  • Đỗ Minh Huyền

   CR & Marketing Manager

   0987 611 199

   Email Đỗ