CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông qua việc truy cập và sử dụng trang thông tin của Lexus, bạn đồng ý với chính sách này mà không có giới hạn hay hạn chế nào. Vì vậy, việc truy cập vào trang thông tin Lexus của bạn tùy thuộc vào chính sách này cũng như các điều luật hiện hành.